ISO 45001: การจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยทำได้ง่ายสำหรับธุรกิจ

businessman-using-laptop-desert_155003-10621 12 Jan

ISO 45001: การจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยทำได้ง่ายสำหรับธุรกิจ

บทความนี้สรุปแนวทางสำคัญที่มาตรฐาน ISO 45001 จะช่วยให้ธุรกิจมีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และรับประกันการคุ้มครองพนักงาน

จำเป็นต้องมีการแนะนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับองค์กรอยู่เสมอ เนื่องจากสถานที่ทำงาน/อาชีพส่วนใหญ่อาจเป็นอันตรายได้ คนงานต้องการความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี ในขณะที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงาน การประกันความปลอดภัยช่วยให้พวกเขาทำงานได้ดีและมีประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอ! นอกจากนี้ รับจดทะเบียนบริษัทคนงานอาจต้องอดทนต่อความเครียดทางจิตใจ สภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน และความทุกข์ยากอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ที่เหมาะสม

ISO 45001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้สำหรับการจัดการ OHS ทำให้แนวทางในการปกป้องและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ปฏิบัติงานทำได้ง่ายขึ้น จำเป็นต้องให้ฝ่ายบริหารขององค์กรส่งเสริมแนวปฏิบัติหรือมาตรการที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของพนักงานภายใต้ระบบการจัดการ OHS ที่เหนียวแน่นและเหนียวแน่น

ต่อไปนี้คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางส่วนที่กล่าวถึงว่าองค์กรจำเป็นต้องสนับสนุนเพื่อนำมาตรฐาน ISO 45001 ไปใช้และรับรองความปลอดภัยรอบด้านของพนักงาน

การแต่งตั้งทีมงานที่มีความสามารถ

องค์กรจำเป็นต้องเลือกทีมบุคลากรที่สามารถช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายการจัดการ OHS และหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรต้องมีความรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน อุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้ และสถานการณ์ในการทำงาน จากนั้นจึงจะสามารถรับรู้ถึงความเสี่ยง อันตราย หรือความเจ็บป่วยที่อาจคุกคามคนงานได้ พวกเขาจำเป็นต้องมีความชำนาญในการสื่อสารกับคนงานในทุกระดับเพื่อให้มีความคิดที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและรวบรวมความคิดเห็นจากพวกเขาเกี่ยวกับความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยง

การจัดทำนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย

นี่เป็นขั้นตอนบังคับ หากคุณต้องการมีระบบการจัดการ OHS ที่มีโครงสร้าง เช่นเดียวกับการรับรอง ISO 45001 เป็นพื้นฐานสำหรับธุรกิจที่จะต้องมีนโยบายทำงานด้านใดด้านหนึ่ง! ที่ใช้กับระบบการจัดการ OHS ด้วย ต้องมีนโยบายบริหารจัดการความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน นโยบายควรกำหนดเป้าหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย แนวทางขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และบทบาทของทีมผู้บริหาร OHS ควรระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในแนวทางปฏิบัติใดและควรสนับสนุนอย่างไร

การฝึกอบรมและข้อมูลแก่คนงาน

เนื่องจากระบบการจัดการ OHS เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานทั้งหมด พวกเขาจึงควรมีส่วนร่วมและร่วมมือกับทีมผู้บริหารอย่างจริงจังเพื่อให้ประสบความสำเร็จในแนวทางดังกล่าว พวกเขาควรรู้ว่าแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดคืออะไรและจะปฏิบัติตามอย่างไรในขณะที่ทำงานโดยไม่ล้มเหลว การฝึกอบรมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คนงานปฏิบัติตามและนำแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยมาใช้ ทีมผู้บริหารควรให้คำแนะนำอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติทุกข้อเพื่อลดความเสี่ยงส่วนบุคคลและอันตราย ควรจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ทุกคน รวมถึงคนงานที่มีอยู่ ผู้จ้างงานใหม่ และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งตามสัญญา

การประเมินและติดตามความเสี่ยง

เพื่อปกป้องพนักงานจากความเสี่ยง องค์กรต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงและติดตามทุกสถานที่ทำงาน อุปกรณ์ทำงานทั้งหมด และทุกกระบวนการ ควรมีการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อกำหนดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ความเครียดทางร่างกาย หรือความปั่นป่วนทางจิตของผู้ปฏิบัติงาน ในการรับรู้ถึงความเสี่ยงที่น่าจะเป็นไปได้ ฝ่ายบริหารควรกำหนดผลของความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พวกเขาจำเป็นต้องตัดสินใจดำเนินการป้องกันหรือแผนฉุกเฉินเพื่อขจัดความเสี่ยง หรือหากเป็นไปไม่ได้ ให้ควบคุมพวกเขาให้มากที่สุด

การรายงานเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพ

ทีมผู้บริหารต้องแนะนำ speedyFree Articles ซึ่งเป็นขั้นตอนการรายงานเหตุการณ์ที่ตอบสนองต่อคนงาน นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยให้พนักงานรายงานอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในทันทีแก่บุคลากรที่เหมาะสมที่สามารถดำเนินการที่จำเป็นได้ การรายงานยังช่วยเก็บบันทึกอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงานในช่วงเวลาหนึ่ง และระบุรูปแบบการเกิดขึ้น เพื่อให้ทีมผู้บริหารสามารถใช้มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ทั้งหมดนี้ต้องประกอบด้วยระบบการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยขององค์กรของคุณ หากคุณต้องการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001 เหล่านี้เป็นแนวทางในการใช้ระบบการจัดการ OHS ที่มีความสามารถมากที่สุดในองค์กรของคุณตามหลักการหรือข้อกำหนดที่ตกลงกันของมาตรฐาน พวกเขาไม่เพียงทำให้แนวทางการจัดการความปลอดภัยของพนักงานง่ายขึ้น แต่ยังทำให้แนวทางเป็นระบบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *